ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ مدارک‌ غیرکتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌

۱۳۶۲
۳۵۹ صفحه
چکیده

این‌ نشریه‌، حاوی‌ توصیفگرهای‌ انتخابی‌ و نمایه‌گردان ‌ ۵۰۰ مدرک‌ است‌ که‌ در بانک ‌اطلاعاتی‌ مرکز مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. اثر حاضر در دو بخش‌ تنظیم‌ شده‌ است‌: بخش‌ اول‌: اطلاعات‌ کتابشناختی‌ مدارک‌؛ بخش‌ دوم‌: نمایه‌گردان‌ توصیفگرها.

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۲. ن‍م‍ای‍ه‌ن‍ام‍ه‌ مدارک‌ غیرکتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌.  ق. ۲. شماره‌ ۵۰۱ تا ۱۰۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.           ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌   

افزودن دیدگاه