راهنمای سازمان‌دادن و تشکیل دوره‌های آموزشی و سمینارها و دوره‌های علمی در زمینه اطلاعات علمی و فنی و دکومانتاسیون

راهنمای سازمان‌دادن و تشکیل دوره‌های آموزشی و سمینارها و دوره‌های علمی در زمینه اطلاعات علمی و فنی و دکومانتاسیون
۱۳۶۲
۶۳ صفحه
۱۵۰ ریال
چکیده

این اثر راهنمایی برای سازمان‌دادن و تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها، و دوره‌های عملی در زمینه اطلاعات علمی و فنی و دکومانتاسیون است که از سوی یونسکوـ یونی‌سیست تدوین شده است.

استناد: 

یونسکو، و یونی‌سیست. بی‌تا. راهنمای سازمان‌دادن و تشکیل دوره‌های آموزشی و سمینارها و دوره‌های علمی در زمینه اطلاعات علمی و فنی و دکومانتاسیون. ترجمه م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌. ۱۳۶۲. تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه