مقاله‌نامه علوم: علوم پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، دوره اول، شماره ۳، زمستان ۱۳۶۱

۱۳۶۲
۱۱۲ صفحه
چکیده

در این‌ مقاله‎نامه مقالات بر اساس طبقه‌بندی یونسکو به چهار بخش علوم، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی تقسیم شده است. فهرست الفبایی نشریات نیز آورده شده است.           ‌          ‌         ‌

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۲. مقاله‌نامه علوم: علوم پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، دوره اول، شماره ۳، زمستان ۱۳۶۱. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.           ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه