نمایه‎نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی

نمایه‎‌نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی
۱۳۶۴
۱۴۳ صفحه
چکیده

نمایه‌نامه حاضر شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی است که در بانک اطلاعاتی مرکز اسناد و مدارک علمی ذخیره شده است. بخشی از این مدارک، پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و بخشی گزارش‌های سازمان‌های دولتی ایران است.

این نمایه‌نامه از سه قسمت نمایه سرشناسه، فهرست موضوعی، و فهرست نام نویسندگان و مترجمان تشکیل شده است.

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۴. نمایه‌نامه مدارک غیر کتابی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی. ق. ۵. ش. ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه