مقاله‌نامه علوم: علوم پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه دوم سال ۱۳۶۲، دوره اول، شماره پنجم

چکیده

در این‌ مقاله‌نامه مقالات بر اساس طبقه‌بندی یونسکو به چهار بخش علوم، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی تقسیم شده است. فهرست الفبایی نشریات نیز آورده شده است.           ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌              ‌            ‌   

استناد: 

بردبار، سیمین، صادق پورحسن‌ طنابچی، و منیره واکف‌مارالانی. ۱۳۶۳. مقاله‌نامه علوم: علوم پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه دوم سال ۱۳۶۲، دوره اول، شماره پنجم. تهران:‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه