راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌، اختصاصی‌ و دانشگاهی‌

راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌، اختصاصی‌ و دانشگاهی‌
۱۳۶۱
۲۳۷ صفحه
۲۰۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌ در سه‌ بخش ‌۱ـ کتابخانه‌ها و مراکز اسناد دانشگاه‌ها و سازمان‌های‌ وابسته‌ و سایر موسسات‌ آموزش‌ عالی؛ ‌۲ـ کتابخانه‌ها و مراکز اسناد سازمان‌ها و نهادها؛ و ۳ـ فهرست‌ موضوعی‌ و فهرست‌ سازمان‌ها تنظیم‌ شده‌ است‌.

در این‌ اثر، مشخصات‌ ۳۹۴ واحد اطلاعاتی‌ و مشکلات‌ آنها آمده‌ است‌ (چاپ‌ اول‌ کتاب‌ در بهمن‌ ۱۳۶۱ و چاپ‌ دوم‌ در اردیبهشت ‌۱۳۶۲ بدون‌ ذکر نام‌ مولفان‌ است‌).

چاپ سوم این کتاب سال ۱۳۶۴ منتشر شده است.

استناد: 

تعاونی، شیرین، و بیژن بیجاری. ۱۳۶۱. راهنمای‌ مراکز اسناد و کتابخانه‌های‌ تخصصی‌، اختصاصی‌ و دانشگاهی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه