راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های‌ برگزار شده‌ در ایران (۱۳۶۲-۱۳۵۸)

راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های‌ برگزار شده‌ در ایران (1362-1358)
۱۳۶۴
۴۱۵ صفحه
چکیده

روش‌ تنظیم‌ این‌ راهنما براساس‌ تاریخ‌ برگزاری‌ سمینارهاست‌ که‌ از فروردین‌ ۱۳۵۸  شروع ‌و به‌ اسفند ۱۳۶۲ ختم‌ می‌شود.

در مورد هر سمینار، اطلاعاتی‌ شامل‌: مشخصات‌ سمینار، هدف‌ سمینار، انتشارات‌ مربوط به‌ سمینار و فهرست‌ مقالات‌ ارائه‌ شده‌ است‌. این‌ راهنما همچنین‌ شامل‌ سه‌ فهرست‌ ۱ـ سازمان‌های‌ برگزار کننده؛ ‌ ۲ـ اسامی‌ نویسندگان‌ و سخنرانان‌؛ و ۳ـ فهرست‌ موضوعی‌ است‌.

استناد: 

مرتضایی، لیلا، و محمود معتقدی. ۱۳۶۴. راهنمای‌ سمینارها، کنگره‌ها، و سمپوزیوم‌های‌ برگزار شده‌ در ایران (۱۳۶۲-۱۳۵۸). ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه