نمایه‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌

نمایه‌‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی
۱۳۶۴
۶۶۵ صفحه
۳۰۰ ریال
چکیده

نمایه‌نامه‌ حاضر، شامل ۵۰۰ جلد از مدارکی‌ است‌ که‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌ شده‌ است‌. اثر حاضر از سه‌ قسمت: ‌۱ـ اطلاعات‌ کتابشناختی؛ ‌۲ـ فهرست‌موضوعی‌؛ و ۳ـ فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و مترجمان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

استناد: 

بخش نمایه‌سازی. مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۴. نمایه‌‌نامه‌ مدارک‌ غیر کتابی‌ موجود در مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌. ق. ۶. ش. ‌۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه