کتابشناسی رودکی

کتابشناسی رودکی
۱۳۶۵
۲۵۴ صفحه
۳۵۰ ریال
چکیده

کتابشناسی‌ رودکی‌ شامل‌ فصول‌ و بخش‌های‌ متفاوتی‌ است‌ که‌ هر کدام‌ به طور جداگانه‌ به مناسبت‌ تحقیقاتی‌ است‌ که‌ درباره‌ رودکی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌.

کلیه‌ آثار و کارهای‌ پژوهشی‌ که‌ به‌ هر یک‌ از زبان‌های‌ جمهوری‌ کشور شوروی‌ می‌باشد، در بخشی‌ مجزا به صورت‌ موضوعی‌ـ الفبایی‌ آمده‌ است‌. فهرست‌ نام‌ کسان‌ و فهرست‌ موضوعی‌ در آخر ضمیمه‌ است‌.

استناد: 

همایونفرد، محمدصادق. ۱۳۶۵. کتابشناسی رودکی. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه