راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ ۱۳۶۲)

راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ 1362)
۱۳۶۵
۳۱۷ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

این‌ راهنما حاوی ۹۷۹ عنوان‌ کتاب‌، گزارش‌، و مجله‌ منتشر شده‌ در سال‌ ۱۳۶۲ است‌. این‌ مجموعه‌ از دو بخش‌ تشکیل‌ شده‌ است‌: متن‌ اصلی‌ و فهرست‌ها.

متن‌ اصلی‌ براساس‌ وابستگی‌ سازمانی‌ ـاز کل‌ به‌ جزـ و به‌ ترتیب‌ الفبای‌ نام‌ واحدها تنظیم‌ یافته‌ است‌ و انتشارات‌ هر واحد زیر نام‌ همان‌ واحد با نظم‌ الفبایی‌ سرشناسه‌ مرتب‌ گردیده‌ است‌.

بخش‌ فهرست‌ها شامل‌: فهرست‌های‌ موضوعی‌، نام‌ نویسندگان‌، مترجمان‌، سازمان‌ها، ادواری‌ها، و نشانی‌ ناشران‌ است‌. فهرست‌ موضوعی‌ بر مبنای‌ طبقه‌بندی‌ نه‌‌گانه‌ یونسکو تنظیم‌ شده‌ و عناوین‌ نشریات‌ به‌ ترتیب‌ الفبا در زیر هر موضوع‌ آمده‌ است‌. شماره‌هایی‌ که‌ در فهرست‌ها آمده‌، ارجاع‌ به‌ شماره‌ ردیف‌ نشریات‌ است‌.

استناد: 

ص‍ادق‌ پ‍ورح‍س‍ن‌ طن‍اب‍چ‍ی‌. ۱۳۶۵. راهنمای‌ انتشارات‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ ایران‌ (فهرست‌ سالانه‌ ۱۳۶۲). ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه