کتابشناسی منتخب فلاسفه اسلامی

کتابشناسی منتخب فلاسفه اسلامی
۱۳۶۵
۱۹۱ صفحه
۳۰۰ ریال
چکیده

کتابشناسی حاضر، فهرست توصیفی ۱۱۴۰ عنوان کتاب و مقاله است که فیلسوفان خود نگاشته‌‌اند یا دیگران درباره آنها نوشته‌اند. سعی شده است تا در حد امکان اسامی اکثر فلاسفه اسلامی ایرانی به معنی اخص کلمه و با ذکر آثارشان آورده شود.

استناد: 

بنی‎آدم، غلامحسین. ۱۳۶۵. کتابشناسی منتخب فلاسفه اسلامی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه