کتابشناسی علوم زیستی

کتابشناسی علوم زیستی
پدیدآور: 
۱۳۶۵
۱۸۷ صفحه
۴۰۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌ شامل‌ ۲۵۸۴ مدخل‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ علوم‌ زیستی‌ است‌. فهرست‌های‌ پنج‌گانه‌ آن‌ نیز عبارتند از: فهرست‌ موضوعی‌، فهرست‌ نام‌ها، فهرست‌ عنوان‌ها، فهرست‌ ناشران‌، فهرست‌ منابع‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

ملکیان، مهرخ. ۱۳۶۵. کتابشناسی علوم زیستی. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه