راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۳)

راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۳)
۱۳۶۵
۱۰۳ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

این‌ اثر، شامل‌ مشخصات‌ سمینارها و مقالات‌ سمینارهای‌ سال ‌۱۳۶۳ است‌. سمینارها به‌ ترتیب‌ تاریخ‌ برگزاری‌ آمده‌ و سه‌ فهرست‌: ۱. فهرست‌ سازمان‌های‌ برگزار کننده‌، ۲. فهرست‌ اسامی‌ نویسندگان‌ و سخنرانان‌ و ۳. فهرست‌ موضوعی‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

استناد: 

مرتضایی، لیلا، و محمود معتقدی. ۱۳۶۵. راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران (۱۳۶۳). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه