کتابنامه اطلاع‌رسانی

کتابنامه اطلاع‌رسانی
۱۳۶۵
۴۸ صفحه
۱۵۰ ریال
چکیده

کتابنامه اطلاع‌رسانی حاوی داده‌های کتابشناختی ۱۸۳ عنوان کتاب و مقاله در زمینه علوم دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی است که به زبان فارسی تاکنون منتشر شده است. این کتابنامه در چهار بخش: ۱. متن کتابشناسی، ۲. فهرست نام نویسندگان و مترجمان، ۳. فهرست عنوان و ۴. فهرست موضوعی تنظیم شده است.

استناد: 

قبادی، علی، و محمدنقی مهدوی. ۱۳۶۵. کتابنامه اطلاع‌رسانی. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه