مقاله‌نامه علوم: علوم‌پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه اول و دوم ۱۳۶۴، دوره سوم، شماره یک و دو

چکیده

در این‌ مقاله‎نامه مقالات بر اساس طبقه‎بندی یونسکو به چهار بخش علوم، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی تقسیم شده است. فهرست الفبایی نشریات نیز آورده شده است.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

بردبار، سیمین، صادق پورحسن‌ طنابچی، جلال مساوات،‌ محمود معتقدی، و منیره واکف مارالانی. ۱۳۶۶. مقاله‌نامه علوم: علوم‌پایه، فنی- مهندسی، کشاورزی و پزشکی، شش‌ماهه اول و دوم ۱۳۶۴، دوره سوم، شماره یک و دو. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه