فهرست گزارش‌های علمی و فنی یونسکو (۱۹۷۷-۱۹۸۶) موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی

فهرست گزارش‌های علمی و فنی یونسکو (1977-1986) موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی: شماره 3
گردآورنده: 
۱۳۶۶
۳۴ صفحه
چکیده

فهرست حاضر حاوی مشخصات ۶۴ عنوان از نشریات (به استثنای نشریات ادواری و کتاب‌ها) یونسکو و سازمان‌های وابسته به آن است که به لحاظ اهمیت محتوای اطلاعاتی آنها انتخاب و نمایه‌سازی شده‌اند. تنظیم این راهنما بر اساس شماره ترتیب مدارک است و مشخصات کتابشناختی هر مدرک ارائه شده است.

استناد: 

بردبار، سیمین. ۱۳۶۶. فهرست گزارش‌های علمی و فنی یونسکو (۱۹۷۷-۱۹۸۶) موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه