فهرست فیلم‌ها و اسلایدهای علمی موجود در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

فهرست فیلم‌ها و اسلایدهای علمی موجود در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
۱۳۶۶
۲۹۷ صفحه
۵۰۰ ریال
چکیده

این فهرست در ارتباط با مواد سمعی و بصری علمی و آموزشی شامل فیلم، فیلم‌استریپ، اسلاید و نوار ویدئو است که فهرست حاضر اولین قسمت آن است که شامل موادی است که عناوین آنها از سوی سازمان‌های مربوطه به زبان فارسی ارسال شده است.

این فهرست شامل ۶۶۶۷ عنوان از این دسته از مواد در ۱۵۸ سازمان در تهران و شهرستان‌ها است.

استناد: 

تمیزی، علی، مصطفی رحمت‌اللهی، و محمدنقی مهدوی. ۱۳۶۶. فهرست فیلم‌ها و اسلایدهای علمی موجود در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور. ق. ۱. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه