طرح ایجاد مرکز مدارک آب‌شناسی وابسته به کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو

طرح ایجاد مرکز مدارک آب‌شناسی وابسته به کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو
پدیدآور: 
۱۳۶۷
۲۱ صفحه
چکیده

این گزارش، مربوط به طرح ایجاد مرکز مدارک آب‌شناسی است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

مرتضایی، لیلا. ۱۳۶۷. طرح ایجاد مرکز مدارک آب‌شناسی وابسته به کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه