کتابشناسی فیزیک

کتابشناسی فیزیک
گردآورنده: 
۱۳۶۷
۳۸ صفحه
۲۵۰ ریال
چکیده

این‌ کتابشناسی‌ از یک‌ متن‌ و سه فهرست‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. متن‌ اصلی‌ شامل‌ اطلاعات‌ کتابشناختی‌ به‌ ترتیب‌ رده‌بندی‌ موضوعی‌ کنگره‌ تنظیم‌ گردیده‌ و زیر هر موضوع‌ عناوین‌ به‌ ترتیب‌ نام‌ پدیدآورندگان‌ مرتب‌ شده‌ است‌.

 فهرست‌ها شامل‌ فهرست‌ موضوعی‌، فهرست‌ نام‌ پدیدآورندگان‌ و فهرست‌ عنوان‌های‌ کتاب‌ها است‌.

استناد: 

عصاره، فریده. ۱۳۶۷. کتابشناسی فیزیک. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه