کتابشناسی نجوم

کتابشناسی نجوم
گردآورنده: 
۱۳۶۷
۲۴ صفحه
۱۲۰ ریال
چکیده

این‌ کتابشناسی‌ حاوی‌ ۱۶۸ عنوان‌ کتاب‌ فارسی‌، اعم‌ از تالیف‌، ترجمه‌، و گردآوری‌ درموضوع‌ نجوم‌ است‌. متن‌ اصلی‌ شامل‌ اطلاعات‌ کتابشناختی‌ کتاب‌ها به‌ ترتیب‌ رده‌بندی‌ موضوعی‌ کنگره‌ امریکا تنظیم‌ گردیده‌، و زیر هر موضوع‌ کتاب‌ها به‌ ترتیب‌ نام‌ پدیدآورندگان‌ مرتب‌ شده‌اند. درضمن‌ نشانه‌گذاری‎ها به‌ روش‌ ISBD است‌. فهرست‌ها شامل‌ فهرست‌ موضوعی‌، فهرست‌ نام‌ کسان‌، و فهرست‌ عنوان‌ است‌.

استناد: 

عصاره، فریده. ۱۳۶۷. کتابشناسی نجوم. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه