گزارش بازدید از مراکز اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی امریکا (کالیفرنیا، آریزونا)

گزارش بازدید از مراکز اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی امریکا- کالیفرنیا، آریزونا
۱۳۶۸
۲۴ صفحه
چکیده

   این اثر، گزارش سفر از بازدید از بانک‌های اطلاعاتی امریکا (کالیفرنیا و آریزونا) را شرح می‌دهد.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

گزارش بازدید از مراکز اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی امریکا (کالیفرنیا، آریزونا). ۱۳۶۸. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه