مبانی‌ نظام‌ها و خدمات‌ اطلاعاتی‌

چکیده

هدف از تدوین این اثر، جمع‌آوری و ویرایش متون مربوط به نظام‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی بوده است. مخاطبان اصلی این کتاب، مدیران، دست‌اندرکاران، کارورزان و دانشجویان اطلاع‌رسانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند که نیاز به اطلاعات قابل دسترس و روزآمد دارند.
 

استناد: 

آترتون، پاولین. بی‌تا. مبانی‌ نظام‌ها و خدمات‌ اطلاعاتی‌. ترجمه علی آقابخشی، سیمین بردبار،‌ عبدالحسین آذرنگ،‌ مهردخت وزیرپور کشمیری،‌ نسرین آخوندی اصل،‌ مهرانگیز حریری، شهین نعمت‌زاده، شهلا بهاور،‌ و ضیا موحد. ۱۳۷۳. ویراسته عباس حری. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه