کتابشناسی علوم پزشکی

کتابشناسی علوم پزشکی
پدیدآور: 
۱۳۷۴
۵۲۱ صفحه
۹,۰۰۰ ریال
چکیده

کتابشناسی‌ حاضر، حاوی‌ ۵۰۳۸ عنوان‌ کتاب‌ و سه‌ فهرست‌، شامل‌ فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و مترجمان‌، فهرست‌ موضوع‌ها و فهرست‌ منابع‌ است‌. در سال ۱۳۷۶ به چاپ دوم رسیده است.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

استناد: 

خواجوی، شهلا. ۱۳۷۴. کتابشناسی علوم پزشکی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌‏‫.            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌            ‌          ‌         ‌

افزودن دیدگاه