م‍ب‍ان‍ی‌ اص‍طلاح‌ش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ب‍ان‍ی‌ اص‍طلاح‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پدیدآور: 
مترجم: 
۱۳۸۱
شابک: 
۹۶۴۹۱۷۹۸۷۹
۵۲۹ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب حاضر یک رساله صرفا نظری نیست، بلکه حول محور کاربرد و تمرین می‌گردد و نمایانگر استفاده از اصول و روش‌ها در فعالیت‌های اصطلاح‌شناسی است و می‌تواند مکملی برای تسهیل کاربرد استانداردها و راهنماهای ملی و بین‌المللی باشد.

استناد: 

فلبر، هلموت. م‍ب‍ان‍ی‌ اص‍طلاح‌ش‍ن‍اس‍ی‌. ترجمه محسن عزیزی. ۱۳۸۱. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه