خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن: سنجش و آمار برای کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات

خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن: سنجش و آمار برای کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۹۸۶۳۵۱۸
۱۶۵ صفحه
۱۴۰,۰۰۰ ریال
چکیده

خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن:

سنجش و آمار برای کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات ـ فرهنگ داده‌ها

این استاندارد، فرهنگ داده‌ای مشتمل بر شناسایی تعریف‌های استاندارد، روش‌ها و شیوه‌‌های عملیاتی مرتبط با فعالیت‌‌های آماری کتابخانه‌های ایالات متحده آمریکا است. هدف آن این است که جامعه اطلاعاتی را با شناسایی و تعریف اطلاعات سنجش‌پذیر و سودمند برای سنجش منابع و عملکرد کتابخانه‌ها، و نیز ارایه ساختارهای داده‌ای معتبر و قابل قیاس از کتابخانه‌های آمریکا، یاری رساند.

استناد: 

موسسه استاندارد ملی آمریکا. ۲۰۱۳. خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن: سنجش و آمار برای کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات. ترجمه حمیده بیرامی طارونی. ۱۳۹۶. ویراسته علیرضا اسفندیاری‌مقدم. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه