مدیریت‌ نظام‌ علوم‌، تحقیقات‌، و فناوری: پرسش‌های اساسی

م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظام‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری: پرسش‌های اساسی
۱۳۸۶
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۵۰۸
۴۶۱ صفحه
۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در این کتاب نحوه تفکر درباره موضوعات مدیریت نظام علوم، تحقیقات، و فناوری به صورت مدلی سه‌بعدی (شامل ابعاد ساختار، محتوا و زمینه) تشریح شده است. همچنین در حوزه‌های یازده‌گانه، از موضوعات مدیریتی، نوشته‌های علمی بررسی و پرسش‌های اساسی فراروی مدیران این نظام مطرح و دسته‌بندی شده‌اند.

استناد: 

ابویی اردکان، محمد، اصغر اسدی، و حسین غریبی. ۱۳۸۶. مدیریت‌ نظام‌ علوم‌، تحقیقات‌، و فناوری: پرسش‌های اساسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه