دانش ایران در سطح بین‌المللی سال ۲۰۰۵

دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 2005
۱۳۸۷
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۱۸
۶۱۱ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است .

به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه یافته و ٩ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است .همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به همراه سایر شاخص‌های به کار گرفته شده در این کتاب از سال ١٩٩٩ تا ٢٠٠۵ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه گردیده است.

استناد: 

خلیلی، زهرا سادات، و حسین غریبی. ۱۳۸۷. دانش ایران در سطح بین‌المللی سال ۲۰۰۵. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه