راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌های‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
۱۳۸۶
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۴۷۸
۱۰۲ صفحه
۱۱,۰۰۰ریال
چکیده: 

گزارش‌های علمی و فنی نتایج پژوهش‌هایی بنیادی یا کاربردی را انتقال می‌دهند و از تصمیم‌گیری‌های بعدی بر اساس آن نتایج پشتیبانی می‌کنند. هر گزارش، اطلاعات لازم را برای تفسیر، کاربرد و اشاعه نتایج یا فنون یک پژوهش داراست. هدف اصلی چنین گزارش‌هایی اشاعه نتایج فعالیت‌های علمی و فنی و ارائه پیشنهادهایی عملی است. کتاب راهنمای نگارش گزارش‌های علمی و فنی الگویی را برای نگارش و سازماندهی این گزارش‌ها به زبان فارسی ارائه می‌کند. بخش مقدمه، کلیاتی را درباره گزارش‌های مذکور در بر می‌گیرد. سپس عناصر پیشنهادی گزارش‌ها توضیح داده می‌شوند. در پایان نیز پاره‌ای از ملاحظات مربوط به محتوای گزارش‌های علمی و فنی ارائه می‌گردد.

استناد: 
علیدوستی، سیروس، و مریم ناخدا. ۱۳۸۶. راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ گ‍زارشه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی