مبانی اطلافرینی: کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی

مبانی اطلافرینی: کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی
۱۳۹۱
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۷۷۹
۲۷۹ صفحه
۹۰,۰۰۰ ریال
چکیده

زمینه نوینی در پژوهش‌های کارآفرینی پدیدار شده است که از پیوند ابتدا و انتهای دو واژه «information» و «entrepreneurship» با نام «infopreneurship» شناخته می‌شود. با پیروی از همین ساخت، در اینجا نیز از پیوند ابتدا و انتهای دو واژه «اطلاعات» و «کارآفرینی»، برابر نهاد «اطلافرینی» پدید آمد. اطلافرینی، کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی را باز می‌نماید و به اطلافرینان کمک می‌کند بتوانند در آوردگاهی به‌ نام بازار، به هماوردی بپردازند و با سودآوری کامیاب شوند. هر چند این مفهوم در میدان کار، تازه نیست و اطلافرینان بسیاری را می‌توان در بازار اطلاعات در کشور بازشناخت؛ ولی نوشته‌های کمتری در این زمینه به زبان فارسی وجود دارند. از این ‌رو، در اینجا با استفاده از برخی منابع کلیدی در این زمینه، تلاش شده است که زمینه‌ها و مفهوم‌های پایه اطلافرینی ارائه گردند. نگاهی به دست‌مایه این نوشته نشان می‌دهد که تا تبیین کامل و روزآمد این مفهوم از یک سو و شناخت مبانی و سبک‌های اطلافرینی ایرانی از سویی دیگر، کارهای بسیاری مانده‌اند که خورند اطلا‌فرینان و پژوهشگران توانا و فرهیخته ایرانی هستند. 

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و محمود خسروجردی. ۱۳۹۱. مبانی اطلافرینی: کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه