شیوه‌نامه ایران‏‫: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی بر پایه شیوه‌نامه شیکاگو ویرایش ۱۶

چکیده

شیوه‌نامه ایران (راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی به صورت نویسنده‌ـ تاریخ) بر پایه ویرایش شانزدهم شیوه‌نامه شیکاگو با دریافت اجازه از انتشارات دانشگاه شیکاگو تنظیم شده و دارای سه بخش است. بخش اول شیوه‌نامه به معرفی روش نویسنده‌ـ تاریخ و الگوهای پایه آن اختصاص دارد. در بخش دوم، روش استناد به انواع منابع در شکل‌های چاپی و الکترونیکی تشریح و برای آنها مثال‌هایی ارائه می‌شود. بخش سوم نیز خلاصه‌ای از شیوه‌نامه را ارائه می‌کند که می‌تواند از سوی ناشران و نشریه‌های علمی برای راهنمایی پدیدآورندگان استفاده شود. در تمام شیوه‌نامه تلاش بر ارائه مثال‌هایی واقعی برای استنادات فارسی بوده است.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز، محمد ابویی اردکان، و محمود سنگری. ۱۳۹۵. شیوه‌نامه ایران‏‫: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی بر پایه شیوه‌نامه شیکاگو ویرایش ۱۶. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه