بانکداری اینترنتی: فرصت‌ها و تهدیدها

بانکداری اینترنتی: فرصت‌ها و تهدیدها
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۲۰۱-۲۱۴
چکیده

بانکداری اینترنتی یکی از سودآورترین فعالیت‌های بانک‌ها و عامل مهم حیاتی باقی ماندن آن‌ها در دنیای تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که امروزه هیچ بانکی نمی‌تواند اهمیت این کانال الکترونیکی را نادیده بگیرد. از این رو،‌ این مقاله ابتدا حرکت صنعت بانکداری را به سوی کانال‌های الکترونیکی نشان می‌دهد و پس ازمعرفی بانکداری اینترنتی، اهمیت و منافع آن را بیان می‌کند. این منافع که پیشران‌های پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری اینترنتی به شمار می‌روند،‌ از نگاه برون‌سازمانی یا همان مشتریان بانک و از نگاه درون سازمانی یا مدیران بانک تبیین شده‌اند. در ادامه نیز تهدیدهای بانکداری اینترنتی به ویژه برای بانک‌های سنتی و چالش‌های آن بررسی شده است.

استناد: 

باقری، محمدعلی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۶. بانکداری اینترنتی: فرصت‌ها و تهدیدها. مدیریت اطلاعات ۲ (۳ و ۴): ۲۰۱-۲۱۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه