عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۹
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۳۹-۶۶
چکیده

 در این مقاله، نتایج بررسی عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و میزان وجود این عوامل و توجه به آن‌ها در وضع کنونی ارائه می‌گردند. در این پژوهش، ابتدا یافته‌های پژوهش‌ها و مطالعات پیشین در این زمینه بررسی و عوامل موفقیت اشتراک منابع از آن‌ها استخراج شدند. سپس برای کاربرد روش «آگاهان کلیدی» نمونه‌ای از افراد درگیر در حوزه اشتراک منابع از کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، میزان اهمیت عوامل و همچنین میزان وجود و توجه آنها در جامعه پژوهش بررسی شد. در ادامه با مقایسه میزان اهمیت عوامل و میزان وجود و توجه به آنها، هم‌سویی وضع مطلوب و موجود عوامل سنجیده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که برای موفقیت برنامه‌های اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها تمامی عوامل موفقیتی که از مطالعات و پژوهش‌های پیشین استخراج شده بودند، دارای اهمیت هستند. با این وجود، در حال حاضر تنها هشت عامل از مجموع این عوامل در طرح‌های جاری اشتراک منابع وجود دارند یا به آنها توجه می‌شود.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و مریم نظری. ۱۳۸۵. عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۹ (۳): ۳۹-۶۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه