بررسی هزینه-سازگاری یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

بررسی هزینه-سازگاری یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۵۲۳-۵۴۳
چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عناصر هزینه‌ای دخیل در یکپارچه‌سازی نحوی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران در سه سطح محتوا، فنی، و سازمانی است. بدیهی است در این راستا، برخی اهداف جزئی نیز نظیر شناسایی وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعاتی از نظر ذخیره‌سازی اطلاعات، قابلیت‌های موجود خروجی‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای میان‌کنش‌پذیری، وضعیت موجود میان‌کنش‌پذیری سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی در ایران، و مدل مناسب یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران حاصل خواهد شد. در پژوهش حاضر، از روش پژوهش پیمایش تحلیلی استفاده شده است. جامعه مطالعاتی پژوهش، متشکل از ۱۱ سامانه اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی است که در حال حاضر در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به عدم وجود ابزار استانداردی برای مطالعه یکپارچه‌سازی نحوی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که برای شناسایی عناصر هزینه-سازگاری در یکپارچه‌سازی نحوی باید در سه سطح محتوا، فنی، و سازمانی به جستجو پرداخت. همچنین، یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین سطح در عناصر مربوط به هزینه-سازگاری متعلق به عناصر سطح سازمانی است. همچنین، پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین عناصر مربوط به هزینه‌سازگاری مربوط به کتابخانه‌ها و سازمان‌های مادر آنهاست و در این راستا، سعی می‌شود تا کمترین بار هزینه‌ای بر دوش شرکت‌های تولیدکننده سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی باشد.

استناد: 

علیپور حافظی، مهدی. ۱۳۹۱. بررسی هزینه-سازگاری یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۸ (۲): ۵۲۳-۵۴۳

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه