نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران

نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۹۱۷-۹۴۳
چکیده

پژوهش حاضر با مطالعه وضعیت پراکندگی «ثروت علمی» در ایران، به بررسی چگونگی مصورسازی تولید و مصرف علم کشور با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی می‌پردازد. در بخش نخست، مدل‌های مفهومی مطلوب برای طراحی یک سامانه مکانی برای نمایش چگونگی تولید و توزیع علم در کشور بر اساس پایگاه‌های داده کتابشناختی ارائه و تبیین شده است. سپس ساختار اولیه یک سامانه پیشنهادی و نتایج به دست آمده بر اساس نمونه‌هایی از مصورسازی اطلاعات بر روی نقشه ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نقشه‌های جغرافیایی تعاملی مانند گوگل مپز و گوگل ارت توانایی بازنمایی پراکندگی علم در سطح کشور را دارند و از سوی دیگر، بیشتر منابع تولید و نمایه شده علمی به دلیل داشنن بار مکانی، می‌توانند مورد تحلیل جغرافیایی قرار گیرند. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در ایجاد یک سامانه تحلیلی مکان‌محور برای مطالعه روندهای توزیع و بهره‌گیری از ثروت علمی به کار رود.

استناد: 

اسدی، سعید، و عمار جلالی‌منش. ۱۳۹۲. نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۸ (۴): ۹۱۷-۹۴۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه