رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای بیماری ام‌اس

رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۰
شماره: 
۴۶
شماره صفحه (از - تا): 
۶۷-۸۸
چکیده

رسانه‌ها با استفاده از چارچوب‌بندی، ذهن مخاطبان و افکار عمومی را در مقابل رویدادها و مسائل شکل می‌دهند و بر واکنش‌های جامعه در برابر پدیده‌ها تأثیر می‌گذارند. به این علت که در دهه اخیر تعداد قابل توجهی از ایرانیان به بیماری ام‌‏اس مبتلا شده‌اند و کیفیت زندگی بیماران و اطرافیان آنها تحت تأثیر قرار گرفته است؛ بازنمایی صحیح این بیماری از روش چارچوب‌های خبری مناسب به افزایش آگاهی جامعه درباره این بیماری و افزایش کیفیت زندگی این بیماران منجر می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری درباره بیماری ام‏‌اس و بهبود این چارچوب‌ها برای افزایش کیفیت زندگی مبتلایان و اطرافیان آنها انجام شده است. این پژوهش با ااستفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی انجام شده است. جامعه این پژوهش را گزارش‌های خبری منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های ایسنا، صدا و سیما، ایرنا و مهر درباره بیماری ام‏اس تشکیل می‌دهند که از آنها نمونه‌ای شامل ۱۳۳ گزارش منتشر شده این خبرگزاری‌ها از ماه فروردین تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۵ برای انجام تحلیل استخراج شد. با تحلیل یافته‌ها، سه چارچوب خبری اصلی «مشخصات بیماری ام‏اس»، «مشکلات بیماران ام‏‌اس» و «حمایت و امید» شناسایی شد و مضامین فرعی هر یک از این چارچوب‌ها نیز استخراج و تحلیل شدند. این پژوهش تلاش کرده است تا درک بهتری از سیاستگذاری رسانه‌ای در باره فهم و تنظیم رابطه اجتماعی با بیماران ارائه نماید که امید می‌رود به پژوهش‌های بیشتری در این زمینه بینجامد.

استناد: 

خواجه‌ئیان، داتیس، سمیه لبافی پزوه، و افشین امیری. ۱۳۹۸. رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای بیماری ام‌اس. فصلنامه مطلاعات فرهنگ و ارتباطات ۲۰ (۴۶): ۶۷-۸۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه