ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و وب‌کوال

ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و وب‌کوال
ششمین کنفرانس ملی تازه یافته‌ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
تهران
تاریخ کنفرانس: 
جمعه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

‌ امروزه وب‌سایت‌ها همزمان با رشد و توسعه سریع فناوری اطلاعات بعنوان ابزاری برای ارائه خدمت با سرعت و کیفیت مناسب به مشتریان مبدل شده‌اند. از سوی دیگر کیفیت خدمات و اثرگذاری آن بر رضایت مشتریان امری بدیهی است. از این رو ارزیابی کیفیت خدمات به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. در سازمان‌هایی که خدمات از طریق وب‌سایت ارائه می‌شود کیفیت خدمات وب یکی از ماموریت‌های کلیدی محسوب می‌شود. در این راستا در پژوهش حاضر با استفاده از مدل وب‌کوال بعنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مدل‌های ارزیابی کیفیت وب به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت وب خواهیم پرداخت. شاخص‌های اصلی این مدل به کمک تکنیک‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه وزن‌دهی خواهند شد. در این تحقیق ابتدا مروری بر مدل‌های رایج در ارزیابی کیفیت خدمات صورت گرفته است و از میان آن‌ها روش وب‌کوال جهت تعیین شاخص‌های موثر بر کیفیت خدمات وب‌سایت انتخاب شده است و سپس با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره شاخص‌های مذکور بررسی و ارزیابی شده است. در انتها پس از تعیین شاخص‌های اصلی ارزیابی کیفیت وب راهکارهای بهبود در قالب یک مطالعه موردی ارائه شده است. 

استناد: 

مقدم، زهرا، و محمد‌جواد ارشادی. ۱۳۹۸. ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و وب‌کوال. مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی تازه یافته‌ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه