کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID)

کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۸
شماره: 
۲۹
شماره صفحه (از - تا): 
۶۶-۷۶
چکیده

امروزه با وجود اینکه عوامل اثرگذار برای بهبود سیستم‌ها در سازمان‌ها با کمک روش‌های آکادمیک و به روز قابل شناسایی می‌باشند، اما همچنان بدلایل مختلفی استفاده از روش‌های قدیمی و غیر کارامدی مرسوم است. فرایندهای موجود سازمان در صورتیکه به درستی عارضه‌یابی نشوند به تدریج مانع رشد و توسعه سازمان خواهند شد. در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه موردی یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت، به بازمهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی مبتنی بر رویکرد ترکیبی DEA-FMEA پرداخته‌ایم. با استفاده از روش BPR طی جلسات متعدد با نخبگان صنعت به شناسایی مخاطرات اصلی فرآیندهای حوزه تأمین پرداخته‌ایم. به کمک روش FMEA و DEA این مخاطرات را اولویت‌بندی و زیرفرآیندهای اولویت دارتر انتخاب، و به بررسی سهولت استفاده از سیستم الکترونیکی در رفع مشکلات مطرح شده پرداختیم. این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی انجام شده و در آن اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه از نمونه آماری ۲۵ نفره از نخبگان سازمان که در سیستم فرآیندهای حوزه تأمین مشارکت داشته‌اند و با روش شمارش کامل شناسایی شدند، جمع‌آوری شده است. برنامه‌ریزی خرید و عدم اولویت‌بندی صحیح و اثربخش در تعیین نیازمندی‌ها از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده در چارچوب این پژوهش هستند. نتایج این پژوهش نشان داد پیاده‌سازی سیستم تأمین کالا بصورت مکانیزه و به طبع آن بهبود فرآیند موجود، باعث می‌شود با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فرآیندهای خرید از تمام واحدهای سازمان و ذخیره‌سازی آن در یک مرکز به صورت یکپارچه امکان پردازش اطلاعات و دریافت گزارش‌های مورد نیاز فراهم شود و به مدیریت متمرکز و مؤثرتر سازمان کمک می‌کند.

استناد: 

ارشادی، محمدجواد، امین کمالی، و الهه آتشک‌ممان. ۱۳۹۷. کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID). مدیریت استاندارد و کیفیت ۸ ۰۲۹): ۶۶-۷۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه