ارزیابی ریسک‌های نرم‌افزاری امنیت اطلاعات سامانه اطلاعاتی تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی تجزیه‌تحلیل حالات بالقوه خرابی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی

ارزیابی ریسک‌های نرم‌افزاری امنیت اطلاعات سامانه اطلاعاتی تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی تجزیه‌تحلیل حالات بالقوه خرابی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۸
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۸-۲۰
چکیده

امروزه با گسترده‌تر شدن استفاده از رایانه در سیستم‌های اطلاعاتی، تنوع ریسک‌های امنیت اطلاعات افزایش یافته و مدیریت اینگونه ریسک‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات در سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط بعنوان منابع اصلی تحقیقات و پژوهش‌های آتی، این مطالعه با بکارگیری مدل ترکیبی از منطق فازی، ابزار FMEA و روش‌های تصمیم‌گیری AHP  و TOPSIS، سعی در ارزیابی و اولویت‌بندی بهینه ریسک‌های امنیت اطلاعات یک سامانه اطلاعاتی تحقیقاتی برخط در ایران را دارد. با استفاده از منطق فازی در روش FMEA سنتی، امتیازات شفاف‌تر و دقیق‌تر ارزیابی شده و با بکارگیری روش‌های AHP و TOPSIS فازی ابتدا وزن معیارهای روش FMEA اندازه‌گیری و سپس با محاسبه ضریب نزدیکی، ریسک‌های بالقوه شناسایی شده، اولویت‌بندی گردیده است. نتایج حاصل از این مقاله در بررسی کاربرد این مدل در شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های بالقوه سامانه مورد مطالعه در سه حوزه اصلی: محرمانگی، دردسترس بودن و یکپارچگی اطلاعات نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و درست و یکپارچه نبودن اطلاعات از نظر کارشناسان این سامانه در اولویت بالاتری قرار دارد.

استناد: 

فروزنده، مهرداد، محمدجواد ارشادی، و مهدی کرباسیان. ۱۳۹۷. ارزیابی ریسک‌های نرم‌افزاری امنیت اطلاعات سامانه اطلاعاتی تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی تجزیه‌تحلیل حالات بالقوه خرابی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی. مهندسی و مدیریت کیفیت ۸ (۱): ۸-۲۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه