الزامات به کارگیری رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌های پزشکی

الزامات به کارگیری رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌های پزشکی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۸
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۳۸۷-۴۰۰
چکیده

در به کارگیرى رسانه‌هاى اجتماعى در مدیریت بحران‌هاى پزشکى الزامات ویژه‌اى باید درنظر گرفته شود. هدف از این تحقیق، شناسایى الزامات به کارگیرى رسانه‌هاى اجتماعى در مدیریت بحران‌هاى پزشکى است. روش این تحقیق تحلیل تم اسنادى مى‌باشد. در این تحقیق اسنادى از جمله گزارش نهایى پروژه تحقیقاتى اتحادیه اروپا در زمینه نقش رسانه‌هاى اجتماعی در مدیریت بحران مورد تحلیل تم قرار گرفت. براى بالا بردن روایى داده‌ها، تم‌ها به دو نفر از خبرگان این حوزه ارجاع و پس از بازخورگیرى اجتماعى در مدیریت بحران بازنویسى شد. پس از تجریه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل تم، ۲ تم اصلى و ۷ تم فرعى حاصل گردید. تم‌هاى اصلى شامل "آگاهى‌بخشى و توانمندسازى شهروندان براى محافظت از خود و کمک به دیگران با استفاده از رسانه‌هاى اجتماعى" و "لزوم مدیریت صحیح رسانه هاى اجتماعى توسط مدیران" است. ازجمله تم‌هاى فرعى مى‌توان به "التزام به مسائل اخلاقى، قانونى و اجتماعى و عمل مسئولانه"و"اطمینان از دریافت صحیح اطلاعات توسط افراد" اشاره نمود. نتیجه‌گیرى: الزامات شناسایى شده در این پژوهش در هریک از مراحل بحران می‌تواند براى پیشگیرى و حل بحران‌هاى پزشکى درنظر گرفته شود. با توجه به یافته‌ها براى مرحله پیش از بحران، الزاماتى چون آگاهى‌بخشى و توانمندسازى شهروندان، براى مرحله بحران، الزاماتى چون رصد رسانه‌هاى اجتماعى و براى مرحله پسابحران، الزاماتى چون ایجاد منابع بازیابى بعد از بحران با استفاده از رسانه‌هاى اجتماعى منتج شد.

استناد: 

شریفی، سید مهدی، شیما نعمت‌اله‌زاده، و سمیه لبافی پزوه. ۱۳۹۷. الزامات به کارگیری رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران‌های پزشکی. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران ۸ (۴): ۳۸۷-۴۰۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه