معرفى رویکردى ماشینى با استفاده از الگوریتم لسک و برچسب‌دهى نحوى جهت رفع ابهام از معناى کلمات

معرفى رویکردى ماشینى با استفاده از الگوریتم لسک و برچسب‌دهى نحوى جهت رفع ابهام از معناى کلمات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۷۹-۱۱۹۶
چکیده

پژوهش حاضر به معرفى رویکردى ماشینى براى چگونگى رفع ابهام معنایى از کلمات مى‌پردازد. در زبان فارسى، که ساخت‌واژه پیچیده‌اى دارد، هم‌نگاره‌هاى بسیارى ساخته مى‌شوند که معانى گوناگونى در بافت‌هاى گوناگون دارند. یکى از راه‌هایى که کمک مى‌کند رفع ابهام از معناى کلمات مبهم (هم‌نگاره‌ها) با سهولت و دقت بیشترى انجام شود، تخصیص برچسب درست نحوى به کلمات است. بنابراین، اگر برچسب‌دهى نحوى قبل از مرحله رفع ابهام معنایى از کلمات صورت پذیرد، رفع ابهام معنایى از هم نگاره‌ها با دقت بیشترى انجام خواهد گرفت. از آنجا که فراوانى هم‌نگاره‌هاى اسمى و صفتى در متون فارسى، در مقایسه با سایر هم‌نگاره‌ها بالاست، پس از تخصیص برچسب نحوى به کلمات لازم است رفع ابهام از برچسب نحوى هم‌نگاره‌ها نیز صورت گیرد. در این مقاله ابتدا روش‌هاى ماشینى موجود در جهت رفع ابهام از معنای کلمات معرفی می‌شود و سپس، الگوریتم «لسک» (که یکى از روش‌هاى یادگیرى ماشینى بدون نظارت/ بدون سرپرست براى رفع ابهام معنایى از کلمات مبهم موجود در متون گوناگون است) معرفى مى‌شود و در نهایت، رویکردى ماشینى جهت رفع ابهام از معناى کلمات با استفاده از نتیجه مرحله برچسب‌زنى نحوى به کلمات و رفع ابهام از برچسب نحوى معرفى مى‌شود. انجام برچسب‌دهى نحوى و رفع ابهام از برچسب نحوى هم‌نگاره‌ها باعث مى‌شود که الگوریتم «لسک» تنها، معانى مرتبط با برچسب‌هاى نحوى را در رفع ابهام معنایى از کلمات در نظر گیرد و در نتیجه، عمل رفع ابهام از معناى کلمات با دقت و سهولت بیشترى انجام پذیرد. 

استناد: 

علایی ابوذر، الهام. ۱۳۹۷. معرفى رویکردى ماشینى با استفاده از الگوریتم لسک و برچسب‌دهى نحوى جهت رفع ابهام از معناى کلمات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۳): ۱۱۷۹-۱۱۹۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه