سازمان‌ها به مثابه شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی: معرفی استعاره‌ای برای تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان

سازمان‌ها به مثابه شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی: معرفی استعاره‌ای برای تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۳-۱۲۸
چکیده

هدف: معرفی استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی برای سازمان و نقش آن در شکل‌گیری الگوهای فکری کارکنان به‌ عنوان بستری تازه برای ارتباطات سازمانی.
روش‌شناسی: ابتدا مفاهیم شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی با مطالعه یک شبکه ایرانی از این گونه شناسایی شدند. بر پایه مفاهیم به‌دست آمده و  با پشتیبانی متون مرتبط نقش بسترساز این شبکه‌ها در مدیریت ارتباطات سازمانی تبیین گردید.
یافته‌ها: استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی، سازمان را الف) اجتماعی از افراد و گروه‌های تخصصی برای برقراری ارتباط حرفه‌ای؛ ب) محیطی مشارکتی برای ایجاد، سازمان‌د‌هی، و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش سازمانی؛ و پ) ابزاری برای ارائه خدمات شغلی و حرفه‌ای در راستای پشتیبانی از افراد و دانش آنها می‌بیند. شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی الگوهای فکری سازمانی را به‌گونه‌ای دگرگون می‌سازند که افراد و دانش بتوانند نقش پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف سازمانی ایفا کنند.
نتیجه‌گیری: نگاه به استعاره شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی برای سازمان بیش از آنکه مبتنی بر فناوری باشد بر مبنای یک توانمندساز با توانایی برپایی اجتماعی پویا و دانش‌محور استوار است؛ که در جهت تغییر بینش مدیران و کارکنان سازمانی به‌سوی سازمان‌هایی فرد/ دانش‌محور در حرکت است.

استناد: 

نبی‌میبدی، مرتضی، سیروس علیدوستی، و مریم نظری. ۱۳۹۶. سازمان‌ها به مثابه شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی: معرفی استعاره‌ای برای تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۸ (۴): ۱۱۳-۱۲۸.

افزودن دیدگاه