ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله مکان‌یابی پوشش کلی

ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله مکان‌یابی پوشش کلی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۴
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۶۹-۸۸
چکیده

مساله پوشش مجموعه، از دسته مسایل سخت محسوب می‌شود که در کاربردهای مختلفی مانند سیستم اورژانس، مکان‌یابی تسهیلات خرده‌فروشی، بیمارستان‌ها، واحدهای دفاعی کشوری، پایگاه‌های نظامی، دستگاه‌های رادار و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از پوشش مجموعه، یافتن یک زیرمجموعه به گونه‌ایست که اجتماع اعضای این زیرمجموعه، کل مجموعه را پوشش دهد. در این مقاله یک الگوریتم ابتکاری برای حل مساله پوشش مجموعه پیشنهاد شده است. در الگوریتم پیشنهادی، برای هر یک از رئوس گراف، یک مقدار منسوب به میزان بهبود محاسبه می‌شود که براساس آن تصمیم بر حضور یا عدم حضور راس متناظر در مجموعه پوشش گرفته می‌شود. با توجه به تخصیص تسهیل و اثر متقابل بر پوشش یا عدم پوشش رئوس مجاور، در هر مرحله مقادیر بهبود به روز می‌شود و این روند به طور تکراری ادامه می‌یابد تا آنکه در خاتمه الگوریتم، مجموعه پوشش نزدیک به بهینه به دست آید. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌های متداول، یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جهت حل ارایه شد و پارامترهای آن به روش تاگوچی تنظیم گردید. نتایج به دست آمده در مقایسه با نتایج به دست آمده از الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی برای آزمایش‌های مختلف حاکی از موفقیت الگوریتم پیشنهادی به ویژه در مسایل با ابعاد بالا در مهار رشد زمان حل است.

استناد: 

رجب‌پور صنعتی، ستار، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۶. ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله مکان‌یابی پوشش کلی. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ۱۴ (۳): ۶۹-۸۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه