ارزیابی کتابخانه‎های دیجیتال موسسه‎های پژوهشی ایران بر اساس پروتکل دیجی‌کوال

ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی موسسه‌های پژوهشی ایران بر اساس پروتکل دیجی‌کوال
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۲۵-۴۳
چکیده

هدف: تعیین کیفیت خدمات کتابخانه­‌های دیجیتالی موسسه­‌های پژوهشی ایران براساس مدل دیجی‌کوال.
روش/ رویکرد پژوهش: ابزار پژوهش مصاحبه و مشاهده نظام‌­مند با استفاده از سیاهه وارسی پژوهشگرساخته براساس پروتکل دیجی‌کوال است. جامعه آماری را ۸ کتابخانه دیجیتال فعال در موسسه­‌های پژوهشی ایران تشکیل می­دهد.
یافته­‌ها: هر ۸ کتابخانه کمتر از ۶۰ درصد امتیاز کل ابزار ارزیابی پروتکل دیجی‌کوال را به‌دست آورده‌اند. ارتباط کاربران با کتابداران با پست الکترونیکی و دیگر راه‌های غیرمستقیم ممکن است. هیچ‌یک از کتابخانه‌ها از تراکنش هم­زمان برای ارتباط و پشتیبانی استفاده نمی­‌کند. به‌ خاطر آنکه کاربران و کتابخانه‌های دیجیتال حق مالکیت معنوی را رعایت نمی‌کنند، ناشران تمایل کمی برای تولید نسخه‌های الکترونیکی دارند. در نتیجه کتابخانه‌های دیجیتال برای مجموعه­‌سازی و تامین منابع، بیشتر مشترک پایگاه‌های اطلاعاتی برخط می‌شوند و کمتر قادر به منابع اطلاعاتی به­‌ویژه به زبان فارسی هستند.
نتیجه­‌گیری: کتابخانه‌های دیجیتال موسسه­‌های پژوهشی ایران از لحاظ غنای منابع از استانداردهای جهانی دیجی‌کوال فاصله بسیار دارند.

استناد: 

امان‎الهی نیک، حمید، مهدی علیپور حافظی، و داریوش مطلبی. ۱۳۹۳. ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی موسسه‌های پژوهشی ایران بر اساس پروتکل دیجی‌کوال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۵ (۳): ۲۵-۴۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه