اشتراک منابع در محیط الکترونیکی

اشتراک منابع در محیط الکترونیکی
دوره: 
۱۱
شماره: 
۹
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲-۲۱
چکیده

اشتراک منابع، طی سال‌های اخیر و با گسترش استفاده از فناوری‌های مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی، دچار تحولات بسیاری شده است. ما امروزه با مفهوم جدید «اشتراک منابع الکترونیکی» مواجهیم. نوشته حاضر بر آن است که ضمن مرور تغییر و تحولات اشتراک منابع در محیط الکترونیکی، به‌ بررسی زیرساختارهای اشتراک منابع الکترونیکی بپردازد. در ادامه وجود این زیرساخت‌ها را در «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران» به عنوان متولی اشتراک منابع در ایران مورد بررسی‌ قرار دهد.

استناد: 

محمد اسماعیل، صدیقه، و نادیا حاجی‌عزیزی. ۱۳۸۷. اشتراک منابع در محیط الکترونیکی. کتاب ماه: کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی ۱۱ (۹): ۱۲-۲۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه