بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب‌سایت‌ها

بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب‌سایت‌ها
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۷-۱۲۶
چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی است. بدین منظور ابتدا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی سه دانشگاه شهید چمران اهواز، صنعتی شریف و هنر تهران به عنوان نمونه‌ای از کل کاربران وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران انتخاب شدند و ازطریق پرسشنامه‌ای در قالب سیاهه وارسی نظرات آنها جمع‌آوری گردید. در مرحله بعد نظرات ۱۴ نفر از متخصصان طراح وب سایت کتابخانه که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه‌ای در قالب طیف لیکرت جمع‌آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، در طراحی این وب‌سایت‌ها ویژگی‌های محتوایی از اهمیت و اعتبار بالاتری نسبت به ویژگی‌های ساختاری برخوردارند. همچنین بررسی نظرات متخصصان نیز نشان داد که این گروه در زمینه ویژگی‌های محتوایی بیشتر بر روی ویژگی‌های محتوایی تخصصی تاکید می‌کنند و در زمینه ویژگی‌های ساختاری نیز به ویژگی‌های «کاربرمدار» که زمینه را برای دسترسی کاربران به محتویات و اطلاعات وب‌سایت فراهم می‌کنند، توجه بیشتری دارند.

استناد: 

فرج‌پهلو، عبدالحسین، و مریم صابری. ۱۳۸۷. بررسی ویژگی‌‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب‌سایت‌ها. فصلنامه پیام کتابخانه ۱۴: ۱۰۷-۱۲۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه