بهبود الگوریتمهای ابتکاری مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز

بهبود الگوریتمهای ابتکاری مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز
ارائه‌ شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
تهران
استناد: 

جلالی‌منش، عمار، و فرید خوش‌الحان. ۱۳۸۶. بهبود الگوریتمهای ابتکاری مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز. ارائه‌شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه