ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و نوآوری سازمانی بر رضایت کاربران بر پایه روش ANP

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
ارديبهشت ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه