ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌:‌ گ‍س‍ت‍رش‌ چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ای‌ ت‍ازه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور

ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌:‌ گ‍س‍ت‍رش‌ چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ای‌ ت‍ازه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این مجموعه اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ رکورد از اطلاعات چکیده پایان‌نامه‌های ایران از شش پایگاه اطلاعات درج شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

غ‍ری‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، و فرهاد شیرانی. ۱۳۷۹. ب‍رن‍ام‍ه‌‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌: گ‍س‍ت‍رش‌ چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ای‌ ت‍ازه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌‌ه‍ا و م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه