فارس‌نت

معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران