ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا
مجری: 
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ای‍ن‌ طرح‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ۱۳۰۰ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ از س‍ال‌ ۱۳۴۱ ت‍ا س‍ال‌ ۱۳۷۵ ک‍ه‌ در م‍رک‍ز گ‍ردآوری‌، ن‍م‍ای‍ه‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ده‌ و ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ غ‍ی‍‌ر‌م‍وض‍وع‍ی‌ در م‍ج‍ل‍د‌ه‍ای‌ ج‍داگ‍ان‍ه‌‌ای‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ ب‍ودن‍د، م‍ورد ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌، وی‍رای‍ش‌ و ب‍از‌پ‍ردازش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ک‍ل‍ی‍د‌واژه‌‌ه‍ا ک‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ا ب‍ه ص‍ورت‌ غ‍ی‍ر‌م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‍ه‌ و غ‍ی‍ر‌اس‍ت‍ان‍دارد گ‍زی‍ن‍ش‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د و ن‍ی‍ز ب‍ه ص‍ورت‌ غ‍ی‍ر‌ی‍ک‍س‍ان‌ و گ‍اه‌ ب‍ی‌‌م‍ع‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ وارد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ م‍رک‍ز ش‍ده‌ و ن‍ی‍ز ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ ب‍ودن‍د، م‍ورد اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌، ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌، ارج‍اع‌‌ده‍ی‌ و م‍ع‍ادل‌‌ی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د و در ن‍ه‍ای‍ت‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍دن‍د، ت‍ا م‍ح‍ق‍ق‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از دوب‍اره‌‌ک‍اری‌ آن‌ را م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار ده‍ن‍د. در ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍ام‌گ‍ذاری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دادره‍ای‌ ای‍وپ‍اک‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍رم‍ول‌‌ه‍ا و اس‍ام‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ض‍رورت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر درس‍اخ‍ت‍ار ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ در م‍رک‍ز، ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍دارک‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ م‍وض‍وع‍ی‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌‌اف‍زار‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ در ث‍ب‍ت‌ و ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌، ای‍ج‍اد ن‍م‍ای‍ه‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ن‍ه‍ای‍ت‍ا ای‍ج‍اد پ‍ای‍گ‍اه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ از ام‍ه‍ات‌ م‍طال‍ب‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ در ای‍ن‌ طرح‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ و واژه‌‌ه‍ای‌ ی‍ک‌دس‍ت‌ ش‍ده‌ در ای‍ن‌ طرح‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه طور وس‍ی‍ع‍ی‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، اس‍ات‍ی‍د، م‍ح‍ق‍ق‍ان‌، رس‍ال‍ه‌‌ن‍وی‍س‍ان‌، م‍ت‍رج‍م‍ان‌، و ف‍ره‍ن‍گ‌‌ن‍وی‍س‍ان‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍ی‍رن‍د. ت‍ه‍ی‍ه‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌، ارائه‌ طرح‌ درس‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍لات‌ فع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ک‍ش‍ور و م‍ش‍خ‍ص‌ ک‍ردن‌ س‍م‍ت‌ و س‍وی‌ آن‌ و ای‍ج‍اد ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ارت‍ب‍اط اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ در ح‍وزه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ از چ‍ش‍م‌‌ان‍دازه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ طرح‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رج‍ب‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، حسین غ‍ری‍ب‍ی‌، و امیر پ‍ارس‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌. ۱۳۷۹. ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍رک‍ز ب‍ه‌ م‍نظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه